Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud
Een veiliger rivierengebied én een aantrekkelijke leefomgeving. Met deze dubbele doelstelling geeft Ruimte voor de Rivier op ruim dertig plaatsen onze rivieren meer ruimte.
Een veiliger rivierengebied én een aantrekkelijke leefomgeving. Met deze dubbele doelstelling geeft Ruimte voor de Rivier op ruim dertig plaatsen onze rivieren meer ruimte.
Een veiliger rivierengebied én een aantrekkelijke leefomgeving. Met deze dubbele doelstelling geeft Ruimte voor de Rivier op ruim dertig plaatsen onze rivieren meer ruimte.
Een veiliger rivierengebied én een aantrekkelijke leefomgeving. Met deze dubbele doelstelling geeft Ruimte voor de Rivier op ruim dertig plaatsen onze rivieren meer ruimte.

NIEUWS

Snel op de hoogte van het nieuws en de laatste tweets?
Lees hier wat er speelt in het nieuws en op social media.

Werkzaamheden voor doorgaande vaarverbinding Reevediep gereed

Riettransplantatie doorgaande vaarverbinding Reevediep

Het Drontermeer heeft er drie nieuwe rieteilandjes bij. Daarnaast is een extra geul en een nieuwe rietkraag aangelegd. BWO uit Oosterwolde heeft de werkzaamheden uitgevoerd als onderaannemer van aannemerscombinatie Isala Delta. De maatregelen zijn bedoeld om de vaargeul van het Reevediep volledig bevaarbaar te maken. Het nieuw aangelegde riet moet de bestaande rietoever aan de oostzijde van het Drontermeer ter hoogte van de tunnel van de Hanzelijn afschermen van het vaarverkeer dat gebruik gaat maken van de vaargeul van het Reevediep.


Begin januari is BWO gestart met de werkzaamheden. Alles is op alles gezet om het werk zo snel mogelijk uit te voeren. Van zonsopkomst tot zonsondergang en ook op zaterdagen is doorgewerkt. Met deze inzet is het, ondanks een vorstperiode, gelukt om het werk eind februari te voltooien. Daardoor hoeft geen gebruik te worden gemaakt van de wijziging van de vergunning Wet natuurbescherming die het mogelijk maakt om – onder voorwaarden – tot uiterlijk 15 april door te werken. Voor de rietvogels Grote karekiet en Roerdomp zou het langer doorwerken geen effect hebben gehad omdat de Grote karekiet pas vanaf eind april in ons land arriveert, de Roerdomp pas vanaf medio april gaat broeden en er bovendien geen broed- of baltshabitat binnen verstoringsafstand van de aanleglocatie aanwezig is.


De drie nieuwe rieteilandjes overlappen elkaar, de onderwatertaluds lopen in elkaar over en het riet is ook op een deel van deze taluds geplant. Daardoor lijkt het alsof de eilandjes aan elkaar vastzitten. De nieuwe rieteilandjes en de rietkraag zijn aangelegd met rietplaggen die gewonnen zijn bij eiland Reve. Door het ontplaggen van delen van de verlande oever van eiland Reve, heeft het water op een aantal plekken weer vrij spel gekregen. Dit creëert nieuwe mogelijkheden voor de groei van vitaal waterriet, wat de kwaliteit van het leefgebied voor beschermde rietvogels als Roerdomp en Grote karekiet ten goede komt. BWO heeft voor het steken van plaggen een speciale machine ontwikkeld. In totaal zijn ruim 1900 plaggen getransplanteerd. Het nieuwe riet wordt tijdelijk beschermd tegen ganzenvraat door een raster van linten en gaas.


Binnen het Reevediep wordt ruim 350 hectare nieuwe natte natuur aangelegd. In 2014 is de eerste 8 hectare nieuw rietmoeras direct ten noorden van de tunnel van de Hanzelijn aangelegd. In 2017 is dit rietmoeras “ecologisch functioneel” verklaard voor Roerdomp en Grote karekiet. Dit nieuwe rietmoeras is qua oppervlakte al aanzienlijk veel groter en van betere kwaliteit dan hetgeen door de aanleg en het recreatieve gebruik van Reevediep, inclusief het gebruik van de doorgaande vaarverbinding,  aangetast en verstoord wordt.


Eind 2015 oordeelde de Raad van State dat vaarrecreatie binnen een afstand van 150 meter van de rietlanden bij het aansluitpunt met het Drontermeer niet toegestaan is omdat de Raad van State er niet van overtuigd is dat verstorende effecten op rietvogels hier voldoende voorkomen worden. Het gaat om verstoring van potentieel foerageergebied van de Roerdomp. Verstoring van broedgebied van de Roerdomp of Grote karekiet is niet aan de orde. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat verstoring van dit potentiële foerageergebied van de Roerdomp niet optreedt. De verwachting is dat het getransplanteerde riet na het groeiseizoen van 2018 voldoende, dat wil zeggen minimaal 2 meter, hoog is om deze effecten te voorkomen. De bedoeling is om de vaarverbinding Reevediep op 1 april 2019 in gebruik te nemen. Tegen de nieuwe besluiten die de doorgaande vaarverbinding mogelijk maken loopt nog een beroepsprocedure bij de Raad van State. De Werkgroep Zwartendijk en de Natuurvereniging IJsseldelta hebben beide beroep aangetekend tegen deze besluiten.

» Lees verder

Eindevaluatie Ruimte voor de Rivier aangeboden aan Tweede Kamer

Op 22 maart jl. heeft minister Cora van Nieuwenhuizen Wijbenga de eindevaluatie Ruimte voor de Rivier aangeboden aan de Tweede Kamer.

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 8 februari 2017 besloten de procedure die leidt tot beëindiging van de grootprojectstatus van het project ‘Ruimte voor de Rivier’ in gang te zetten. In dat kader heeft de commissie de Minister van I&W verzocht een eindevaluatie op te stellen. De Minister concludeert uit de eindevaluatie dat Ruimte voor de Rivier een succesvol verlopen programma is. Het programma heeft haar doelstelling behaald, binnen het toegekende budget en binnen de vooraf ingeschatte tijd.

De eindevaluatie is door een onafhankelijk adviesbureau uitgevoerd.

» Lees verder

Minister I&W slaat eerste paal voor Reevesluis

Met het heien van de eerste paal zette minister Cora van Nieuwenhuizen vanmorgen de uitvoering in gang van de bouw van de nieuwe Reevesluis in het Drontermeer. Dit is één van de vier projecten, waarmee de waterveiligheidsopgave en gebiedsontwikkeling in de regio IJsseldelta in 2022 wordt afgerond.
Rijkswaterstaat heeft bij het ontwerp en de bouw van de Reevesluis voor duurzame maatregelen gekozen  op het gebied van energie, klimaat en hergebruik van materialen. Door slim ontwerpen besparen we energie en CO2. Op termijn is het de bedoeling dat  de sluis volledig energieneutraal wordt. Bij de gekozen bouwmethode is aanzienlijk minder beton nodig omdat de bodem van de sluis niet onderheid wordt en de wanden van de sluis in staal worden uitgevoerd. Ook  wordt gebruik gemaakt van gerecycled beton. Bovendien is het bedieningsgebouw volledig circulair. Mocht RWS op termijn overgaan naar centrale bediening, dan kunnen alle onderdelen van dit gebouw elders worden hergebruikt.

» Lees het volledige persbericht

IN DE MEDIA

DE PARELS VAN ONS PROGRAMMA

Een innovatieve aanpak, een extra uitdaging of een unieke samenwerking. Een aantal projecten vormen de echte parels binnen ons programma. Ontdek wat ze zo bijzonder maakt.

De IJssel bij Zwolle

Ruimte voor de Rivier Zwolle

Ruimte voor de Rivier Zwolle bestaat uit drie maatregelen. Een uiterwaardvergraving, dijkverlegging en een zomerbedverlaging.

» Lees verder

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

Met een betere doorstroming van het rivierwater wordt de kans op overstromingen verkleind.

» Lees verder
Kogge op de bodem van de IJssel

Lichten van de Kogge

In het midden van de Beneden-IJssel, tegenover de Nieuwe Buitenhaven vlakbij Kampen, werd in het najaar van 2012 een bijzondere archeologische vondst gedaan.

» Lees verder
Starthandeling project Waterberging Volkerak-Zoommeer bij sluis bij Benedensas

Waterberging op het Volkerak-Zoommeer

Met het inrichten van het Volkerak-Zoommeer als tijdelijke waterberging, blijft Nederland beschermd tegen de gevolgen van extreme weersomstandigheden.

» Lees verder

Uiterwaardvergraving en dijkverlegging Munnikenland

Om het land achter de dijk – het binnendijks gebied – te beschermen tegen hoogwater zijn diverse maatregelen uitgevoerd. Daarbij is de kans aangegrepen om ook de natuur en de culturele waarde van het gebied te versterken.

» Lees verder

Dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei

Om het gebied langs de IJssel te beschermen tegen hoogwater zijn op twee plekken dijken landinwaarts verlegd. Zo is er meer ruimte voor de rivier wanneer het nodig is.

» Lees verder

ANDEREN VERTELLEN HET VERHAAL

De projecten van Ruimte voor de Rivier leveren boeiende verhalen op. Die vertellen we niet alleen zélf maar ook samen met bewoners van het rivierengebied. Zij hebben dagelijks te maken met de schoonheid, tragiek en uitdagingen van onze rivieren.

Nieuwe krib laat de Waal stromen

Ruim 450 kribben in de Waal tussen Nijmegen en Gorinchem zijn met een meter verlaagd. Bijna veertig zijn zelfs geheel verdwenen en vervangen door langsdammen. 'Betekent dit het einde van de rivierkrib?' Vraagt onze rivierjutter Emmie Nujien zich af.
Naar haar verhaal op Tumblr
waterjuffers

Sunday at the beach

Waterjuffer José Iping overdenkt -zittend aan de Waal- de romantiek van het water. Het leidt zelfs bijna tot een carrièreswitch!
Beluister het fragment

Mooi fotoverslag van de werkzaamheden bij Deventer

Erwin Zijlstra fotografeerde ontploffende bommen, pure ontspanning en de werkzaamheden van de afgelopen twee jaar bij Deventer.
Bekijk de foto's

Boswachter Thomas ontmoet waterbuffels in de Noordwaard

In de grote Noordwaard is de wereld veranderd. Boswachter Thomas nam een kijkje in dit fantastische wetland waar rivierwater moet doorstromen en waterbuffels grazen.
Naar YouTube