Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud
Starthandeling project Waterberging Volkerak-Zoommeer bij sluis bij Benedensas

Waterberging op het Volkerak-Zoommeer

MIJLPALEN


WATERBERGING op het VOLKERAK-ZOOMMEER

Het kán gebeuren: een zware noordwesterstorm met stormvloed op zee terwijl de grote rivieren een overdaad aan smelt- en regenwater afvoeren via Nederland. Om het land te beschermen sluiten de stormvloedkeringen van de Deltawerken. Het water uit de Maas en de Rijn kan in die situatie in zee uitstromen en hoopt zich op in het Haringvliet en Hollandsch Diep. Om ook in die extreme situaties overstromingen in het rivierengebied te voorkomen, is een waterberging nodig: een gebied waar het water uit de rivieren tijdelijk kan worden opgeslagen. Met het inrichten van het Volkerak-Zoommeer als tijdelijke waterberging, blijft Nederland beschermd tegen de gevolgen van extreme weersomstandigheden

Lees meer

Deltawerken in actie

Bij stormvloed sluiten de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg en de Hartelkering in het Hartelkanaal. Deze keringen – samen vormen ze de Europoortkering – bieden bescherming tegen hoogwater op zee. Ook de Haringvlietsluizen zijn bij zwaar weer gesloten. Als deze situatie – waarin het rivierwater niet kan wegstromen naar zee – samenvalt met een extreem hoge rivierafvoer, dan stijgt het waterpeil in het Hollandsch Diep en het Haringvliet tot een ongewenst hoog niveau. Dankzij verschillende maatregelen is het Volkerak-Zoommeer geschikt gemaakt om het rivierwater in deze situatie tijdelijk te kunnen bergen.

Groot effect op waterstanden Hollandsch Diep en Haringvliet

De kans dat gesloten stormvloedkeringen én extreem hoge rivierafvoer samenvallen is klein. Maar wanneer deze situatie zich voordoet is niet te voorspellen: dat kan morgen zijn, volgende maand of over vele jaren. Om op dit scenario te zijn voorbereid is het Volkerak-Zoommeer geschikt gemaakt als tijdelijke waterberging met een capaciteit van ongeveer 200 miljoen kubieke meter water. Dat staat gelijk aan ongeveer 80.000 olympische zwembaden. Wordt deze capaciteit benut, dan leidt dat tot een verlaging van de waterstand op het Hollandsch Diep en op het Haringvliet en voorkomt het overstroming van het omliggende gebied.

Oude dijken en sluizen vernieuwd en verbeterd

Voor het realiseren van een veilige waterberging was een aantal aanpassingen nodig aan de oude zeedijken rondom het Volkerak-Zoommeer en aan de Volkeraksluizen. Zo zijn nieuwe dijkbekledingen aangebracht en is de stabiliteit van dijken waar nodig verbeterd. Daarnaast is een aantal sluizen vernieuwd en verbeterd en is een keersluis geplaatst bij Tholen om wateroverlast in de buitendijkse woningen in de haven te voorkomen. Verder staan er geen huizen in het overloopgebied van het Volkerak-Zoommeer. Wel wordt de afvoer van de rivieren de Mark, Vliet en de Dintel in West-Brabant gestremd. Daardoor komt het water op deze rivieren tijdelijk hoger te staan en ontstaat mogelijk wateroverlast. Om dit te voorkomen zijn pompen aangeschaft.

Als de sluizen dichtgaan, hoeven alleen koeien en paarden te worden geëvacueerd. Na het openen van de stormvloedkeringen, als de hoge waterstand op zee voorbij is, stroomt het water weer naar zee.

Inzetprotocol voor een gestroomlijnde uitvoering

Om het water veilig op het Volkerak-Zoommeer te kunnen bergen en overlast voor het omringende gebied zoveel mogelijk te beperken, is een groot aantal voorzieningen getroffen: de inzet vraagt om het actief verrichten van verschillende goed op elkaar afgestemde handelingen. In het inzetprotocol staat onder meer beschreven wie welke verantwoordelijkheid heeft en hoe burgers, bedrijven, de scheepvaart en (lokale) overheden geïnformeerd worden. Om goed voorbereid te zijn op deze situatie, zullen regelmatig oefeningen plaatsvinden.

Werkzaamheden

  • realisatie opstelplaatsen mobiele pompen
  • vernieuwing dijkbekleding
  • versteviging sluizen
  • opstellen inzetprotocol

Samenwerkende partijen

DEZE MAATREGELEN GEBRUIKEN WE VOOR DIT PROJECT

Waterberging

Waterberging

Waterberging
Waterberging

Bij een uitzonderlijke combinatie van een gesloten stormvloedkering en grote rivierafvoeren richting de zee, doet het Volkerak-Zoommeer dienst als tijdelijke waterberging door het overtollige rivierwater op te vangen.

FACTSHEET

Samen werken aan een veiliger en mooi rivierengebied

» Bekijk de factsheet

INFOGRAPHIC

Infographic Waterberging Volkerak Zoommeer

Waterberging op het Volkerak-Zoommeer

» Bekijk de infographic