Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud
duikers aan de slag bij IJsseldelta

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

MIJLPALEN


RUIMTE VOOR DE RIVIER IJSSELDELTA

Bij hoogwater op de IJssel bestaat overstromingsgevaar voor Zwolle, Kampen en het achterland. Om de waterveiligheid in dit gebied te versterken is het nodig om de IJssel meer ruimte te geven. Door het zomerbed van de IJssel te verlagen blijft de waterstand bij hoogwater binnen de perken. Ook de hoogwatergeul, het Reevediep, die we aanleggen tussen de IJssel en het Drontermeer ten zuiden van de stad Kampen draagt bij aan een grotere waterveiligheid. Tegelijkertijd levert deze maatregel een bijdrage aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied tussen Zwolle en Kampen.

Lees meer

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is één van de drie maatregelen in de IJsseldelta om de veiligheid te vergroten. De andere twee – de dijkverlegging bij Westenholte en de uiterwaardvergraving in de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden – vallen onder het project Ruimte voor de Rivier Zwolle.

Hoogwatergeul, dijken en een dam

Het zomerbed van de IJssel wordt over een afstand van zeven en een halve kilometer verlaagd, tussen Kampen en de Eilandbrug bij het Ketelmeer. Deze verlaging van het zomerbed leidt in combinatie met de aanleg van het Reevediep bij extreem hoogwater tot een waterstanddaling van 41 centimeter bij Zwolle. Ook in gemiddelde situaties zal de waterstand iets lager zijn.

Het Reevediep wordt een nieuwe waterverbinding tussen de IJssel en het Drontermeer. Deze hoogwatergeul is bedoeld om in extreme omstandigheden hoogwaterpieken op de IJssel af te voeren naar het IJsselmeer via het Drontermeer en het Vossemeer. Om het water door het hoogwatergeul te kunnen laten stromen, wordt aan de kant van de IJssel een inlaat gebouwd. Ten zuiden en noorden van de geul leggen we dijken aan. Om ervoor te zorgen dat het hoogwater niet onbedoeld in het Drontermeer terecht komt, wordt tussen Flevoland en Overijssel een dam aangelegd in het zuidelijke deel van het Drontermeer. De keerdeuren in de dam worden alleen bij extreme omstandigheden gesloten.

Het Reevediep realiseren we in twee fasen. De hoogwatergeul is vanaf 2017 – in eerste instantie beperkt – inzetbaar. De recreatievaart kan vanaf eind 2017 gebruikmaken van het Reevediep. Rond 2025 is de tweede fase afgerond.

Nieuwe inrichting vijf uiterwaarden

Met de inrichting van een vijftal uiterwaarden tussen Kampen en Zwolle besteden we aandacht aan de ruimtelijke kwaliteit. Behoud en versterking van de bijzondere natuurwaarden van de IJsseldelta en de toegankelijkheid van het gebied zijn hierbij de voornaamste aandachtspunten.

Zo vergroten we in Scherenwelle het oppervlak Kievitsbloemhooiland met circa twaalf hectare. In de Vreugderijkerwaard wordt het aanwezige rietmoeras verjongd door lokaal open plekken te maken. In de Koppelerwaard verbeteren we de bestaande plasdrassituatie voor weidevogels, zodat ze er beter voedsel kunnen vinden. Door de natuurlijke (hoogte)verschillen in het Zalkerbosch is er veel potentie voor verschillende natuur. Hier krijgt zogeheten hardhoutooibos en stroomdalgrasland de ruimte op de oeverwal. Aansluitend wordt een nevengeul aangelegd in Bentinckswelle waarmee we een gunstiger foerageergebied voor bepaalde vogelsoorten – vooral steltlopers – creëren. Met een laarzenpad worden het Zalkerbosch en Bentinckswelle beter toegankelijk gemaakt voor wandelaars.

Door de komst van het Reevediep verandert een groot deel van de omgeving ten zuiden van Kampen. Inwoners van Kampen en toeristen kunnen hier in het deltagebied van de IJssel over enkele jaren volop genieten van nieuwe (natte) natuur, dankzij de aanleg van nieuwe fiets-, wandel- en struinpaden. Het Reevediep, voorzien van een vaargeul en aanlegsteigers voor de recreatievaart, is goed voor de lokale economie en de levendigheid in de stad. Hengelsportliefhebbers krijgen er volop nieuwe mogelijkheden. Verder werken we aan agrarische structuurversterking en een goede ruimtelijke inpassing van de Hanzelijn en de N50/A50. De plannen bieden, kortom, mogelijkheden om in de toekomst een waterrijk woonmilieu te realiseren, waar mensen prettig kunnen leven en ontspannen.

Samenwerkende partijen

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

DEZE MAATREGELEN GEBRUIKEN WE VOOR DIT PROJECT

Zomerbedverlaging

Zomerbedverlaging

Zomerbedverlaging
Zomerbedverlaging

De rivierbedding van de IJssel wordt tussen de stadsbrug in Kampen en de eilandbrug bij het Ketelmeer over een lengte van 7,5 kilometer verlaagd door een bodemlaag af te graven. De rivierbodem komt daardoor dieper te liggen. Zo is er meer ruimte voor het water.

OVERIGE PROJECTEN

Kogge op de bodem van de IJssel

Lichten van de Kogge

IJssel , Beneden-IJssel
Kampen , Zwolle
De IJssel bij Zwolle

Ruimte voor de Rivier Zwolle

IJssel
Zwolle , Westenholte , Scheller , Oldeneler

FACTSHEET

Samen werken aan een veiliger en mooi rivierengebied

» Bekijk de factsheet

INFOGRAPHIC

Infographic Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

» Bekijk de infographic