Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

Kadeverlaging Scherpekamp

MIJLPALEN


In de uiterwaarden van het Pannerdensch Kanaal, nabij Doornenburg, ligt de kade Scherpekamp. Het Pannerdensch Kanaal stroomde bij hoogwater niet goed door. Door de kade Scherpekamp te verlagen kan het water bij hoogwater nu makkelijker door de uiterwaarden stromen. Zo loopt de waterstand niet onnodig hoog op en is het rivierengebied veiliger.

Lees meer

Het resultaat
Door het verlagen van de kade Scherpekamp heeft de rivier bij hoogwater meer ruimte gekregen. Omdat de kade over een lengte van 700 meter met ongeveer een meter is verlaagd, kan bij hoogwater het water makkelijker de uiterwaarden instromen. Dat komt omdat het dan op een logischere plek instroomt. Daardoor loopt de waterstand niet onnodig hoog op voordat het de uiterwaarden in kan stromen. Dat zorgt ervoor dat de uiterwaarde niet vaker, maar wel makkelijker kan vollopen als het nodig is. De overstromingskans van de weg blijft na het uitvoeren van de maatregel op het huidige niveau. De kadeverlaging levert een waterstanddaling van tien centimeter in het Pannerdensch Kanaal op bij hoogwater. Het project werd uitgevoerd in het najaar van 2017.

DEZE MAATREGELEN GEBRUIKEN WE VOOR DIT PROJECT

Dijkverbetering

Strengthening dykes

Dijkverbetering
Strengthening dykes

In several areas where widening of the river is not an option due to lack of space, the dykes may be strengthened instead.

Obstakelverwijdering

Removing obstacles

Obstakelverwijdering
Removing obstacles

Removing or modifying obstacles in the river wherever possible helps increase the flow rate for the the river water. Removing obstacles includes work such as lowering or eliminating ferry pier banks, widening bridge openings and removing or lowering quays and flood-free areas.

Ontpoldering

Depoldering

Ontpoldering
Depoldering

The dyke on the river side is moved land-inwards, so that the river can flow into the area during periods of high water.

 

Hoogwatergeul

High water channel

Hoogwatergeul
High water channel

A high water channel is a branch of a river used to drain high water via a different route. The channel is not excavated below the water table, but rather formed by building two dykes in the landscape.

Kribverlaging

Lowering perpendicular groynes and building attracting groynes

Kribverlaging
Lowering perpendicular groynes and building attracting groynes

By lowering the groynes in the river and building parallel barriers, the river will be able to drain excess water easier. A perpendicular groyne is constructed at a right angle to the flow of the river. These groynes will be lowered or removed. Attracting groynes are constructed parallel to the flow of the river.

Waterberging

Water retention

Waterberging
Water retention

Under exceptional circumstances, such as when the storm surge barrier is closed and the river is discharging large volumes of water to the sea, the Volkerak-Zoommeer lake will serve as a temporary water storage area to retain the excess river water.

Zomerbedverlaging

Deepening the summer bed

Zomerbedverlaging
Deepening the summer bed

The bed of the IJssel river will be dredged to make it deeper over a length of 7.5 kilometres between the Stadsbrug in Kampen and the Eilandbrug near the Ketelmeer. This will create more room for the river.

Uiterwaardgraving

Lowering the flood plain

Uiterwaardgraving
Lowering the flood plain

Lowering sections of the flood plain gives the river more space during periods of high water. Over the past few centuries, the natural process of sedimentation has gradually raised the level of the flood plain. Excavating the top layers of the flood plains makes them lower, which in turn contributes to making room for the river.

Kribverlaging

Kribverlaging

Door het verlagen van de kribben, zogenaamde kribverlaging, kan het water gemakkelijker worden afgevoerd. Een krib staat haaks op de rivier. Deze wordt verwijderd en afgegraven.

Zomerbedverlaging

Zomerbedverlaging

Zomerbedverlaging
Zomerbedverlaging

De rivierbedding van de IJssel wordt tussen de stadsbrug in Kampen en de eilandbrug bij het Ketelmeer over een lengte van 7,5 kilometer verlaagd door een bodemlaag af te graven. De rivierbodem komt daardoor dieper te liggen. Zo is er meer ruimte voor het water.

Waterberging

Waterberging

Waterberging
Waterberging

Bij een uitzonderlijke combinatie van een gesloten stormvloedkering en grote rivierafvoeren richting de zee, doet het Volkerak-Zoommeer dienst als tijdelijke waterberging door het overtollige rivierwater op te vangen.

Uiterwaardgraving

Uiterwaardvergraving

Uiterwaardgraving
Uiterwaardvergraving

Door het afgraven van delen van de uiterwaard krijgt de rivier bij hoogwater meer ruimte. Door natuurlijke processen (aanslibbing) zijn de uiterwaarden de afgelopen eeuwen steeds hoger komen liggen. Het afgraven van uiterwaarden waardoor ze lager worden, levert een bijdrage aan rivierverruiming.

Ontpoldering

Ontpoldering
Ontpoldering

De dijk aan de rivierzijde van een polder wordt verder landinwaarts verlegd. Deze polder is dan ontpolderd en de rivier kan bij hoogwater het gebied in- en uitstromen.

Obstakelverwijdering

Obstakelverwijdering

Obstakelverwijdering
Obstakelverwijdering

Door obstakels in het rivierbed waar mogelijk te verwijderen of aan te passen, kan het water sneller worden afgevoerd. Bij obstakelverwijdering gaat het bijvoorbeeld om het verlagen of verwijderen van veersteigerstoepen, het doorlaatbaar maken van bruggenhoofden en het verwijderen of verlagen van kades en hoogwatervrije terreinen.

Kribverlaging

Kribverlaging en langsdammen

Kribverlaging
Kribverlaging en langsdammen

Door het verlagen van de kribben, zogenaamde kribverlaging, en het aanleggen van langsdammen kan het water gemakkelijker worden afgevoerd. Een krib staat haaks op de rivier. Deze wordt verwijderd en afgegraven. Een langsdam ligt parallel aan de rivier.

Hoogwatergeul

Hoogwatergeul

Hoogwatergeul
Hoogwatergeul

Een hoogwatergeul wordt niet gegraven, maar gemaakt door het aanleggen van twee dijken in het landschap. De geul is een vertakking van een rivier en wordt gebruikt om een deel van het water via een andere route af te voeren in hoogwatersituaties.

Dijkverlegging

Dijkverlegging

Dijkverlegging
Dijkverlegging

Door dijken landinwaarts te verleggen, worden de uiterwaarden breder en krijgt de rivier meer ruimte. Dit betekent dat oorspronkelijk binnendijks land buitendijks komt te liggen en extra ruimte aan het winterbed van de rivier wordt gegeven. 

Dijkverbetering

Dijkverbetering

Dijkverbetering
Dijkverbetering

Op een aantal plaatsen waar rivierverruiming door bijvoorbeeld ruimtegebrek geen optie is, wordt de dijk versterkt.