Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud
Regelwerk Pannerden

Dijkverlegging Hondsbroeksche Pleij

MIJLPALEN


DIJKVERLEGGING HONDSBROEKSCHE PLEIJ

Bij Westervoort splitsen de rivieren Nederrijn en de IJssel, daar ligt de Hondsbroeksche Pleij. Deze voormalige uiterwaard speelt een belangrijke rol bij de waterverdeling over beide rivieren. Over de hoeveelheid water die Rijn en IJssel afvoeren zijn op landelijk niveau afspraken gemaakt. Hogere waterstanden maakten het lastig die verdeling te handhaven en het gebied rond de Hondsbroeksche Pleij te beschermen tegen overstromingen.

Lees meer

Regelkraan voor afvoerverdeling en daling waterstand

Van de ruim dertig projecten van Ruimte voor de Rivier is de Hondsbroeksche Pleij als één van de eersten opgeleverd – al in januari 2012. Er zijn hier diverse maatregelen genomen. Door de Pleijdijk bij Westervoort tot 250 meter landinwaarts te leggen heeft de rivier hier meer ruimte gekregen. Ook zijn een hoogwatergeul gegraven en een zogenaamd ‘regelwerk’ aangelegd: een betonnen constructie met schotten die functioneert als een kraan die je meer open en dicht kunt draaien. Wanneer we minder schotten in het regelwerk plaatsen, stroomt er meer water naar de IJssel en de nieuwe hoogwatergeul. Zo wordt de gewenste waterverdeling tussen de twee rivieren ook in hoogwatersituaties gehandhaafd en blijft het achterland beschermd. Deze ‘regelkraan’ van Nederland bepaalt voor een groot deel de waterstanden van beide rivieren in de rest van ons land.
De ingrepen bij de Hondsbroeksche Pleij geven de mogelijkheid om bij hoogwater een waterstanddaling van 40 centimeter te bereiken.

Pleijpolder; een nieuw poldergebied

Bij het landinwaarts verleggen van de Pleijdijk is een nieuwe polder ontstaan: de Pleijpolder. De hoogwatergeul is in drogere tijden een soort ‘groene rivier’ met natuurlijk grasland waarvan wandelaars en fietsers gebruik kunnen maken. Ook is een waterpartij gegraven die stijging van de grondwaterstand tegen moet gaan én ruimte creëert voor plant en dier. Via een gemaal wordt het opgevangen water op de IJssel geloosd. Zo maken we Westervoort en de rest van het rivierengebied veiliger, ook als in de toekomst de waterstand stijgt.

Samenwerkende partijen

 

Dijkverlegging Hondsbroeksche Pleij

DEZE MAATREGELEN GEBRUIKEN WE VOOR DIT PROJECT

Waterberging

Waterberging

Waterberging
Waterberging

Bij een uitzonderlijke combinatie van een gesloten stormvloedkering en grote rivierafvoeren richting de zee, doet het Volkerak-Zoommeer dienst als tijdelijke waterberging door het overtollige rivierwater op te vangen.

Dijkverlegging

Dijkverlegging

Dijkverlegging
Dijkverlegging

Door dijken landinwaarts te verleggen, worden de uiterwaarden breder en krijgt de rivier meer ruimte. Dit betekent dat oorspronkelijk binnendijks land buitendijks komt te liggen en extra ruimte aan het winterbed van de rivier wordt gegeven. 

OVERIGE PROJECTEN

De IJssel bij Zwolle

Ruimte voor de Rivier Zwolle

IJssel
Zwolle , Westenholte , Scheller , Oldeneler

FACTSHEET

Samen werken aan een veiliger en mooi rivierengebied

» Bekijk de factsheet

INFOGRAPHIC

Infographic Dijkverlegging Hondsbroeksche Pleij

Dijkverlegging Hondsbroeksche Pleij

» Bekijk de infographic

VIDEO

Project Hondbroeksche Pleij

» Bekijk de video