Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

PERSBERICHTEN

Startsein aanleg Reevesluis in het Drontermeer

Door het Reevediep, de nieuwe waterverbinding (bypass) tussen de IJssel en het Drontermeer, wordt vanaf 2022 in extreme omstandigheden het hoogwater van de IJssel sneller afgevoerd via het Drontermeer en het Vossemeer naar het IJsselmeer. Om dit te realiseren nemen het Rijk, de provincie Overijssel, de provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland de komende jaren vier nieuwe maatregelen om het gebied rond Kampen beter te beschermen tegen hoogwater. Minister Schultz van Haegen heeft de projectbeslissing voor de eerste maatregel genomen. Ze geeft daarmee het startsein voor de bouw van de Reevesluis, één van vier maatregelen. » Download het persbericht

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld klaar voor extreem hoog water op de IJssel

Op 23 februari 2017 hebben de minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen, en de dijkgraaf van waterschap Vallei en Veluwe, Tanja Klip-Martin, de hoogwatergeul tussen Veessen en Wapenveld in gebruik gesteld. Het is één van de laatste grote projecten in het kader van het landelijke waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier dat Nederland veiliger en mooier maakt. Tussen Veessen en Wapenveld is de afgelopen jaren evenwijdig aan de IJssel een hoogwatergeul aangelegd met een innovatieve klepconstructie. De geul is acht kilometer lang en is tussen de 550 en 1.500 meter breed. De geul is ontstaan door de aanleg van twee nieuwe dijken op maaiveldhoogte. » Download het persbericht

Projecten Zwolle opgeleverd in aanwezigheid minister Schultz van Haegen

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta gereed in 2022 Met de ondertekening op 14 december van een akkoord tussen het Rijk, de provincies Overijssel en Flevoland en waterschap Zuiderzeeland, gaat het Ruimte voor de Rivier-project IJsseldelta een nieuwe fase in. Door de overeenkomst worden de plannen in de IJsseldelta versneld uitgevoerd: niet in 2025 maar in 2022 zijn de maatregelen gerealiseerd die bij hoogwater leiden tot een waterstanddaling op de IJssel van ruim 50 centimeter bij Zwolle, tot één meter ten zuiden van Kampen. Naast de ondertekening van deze versnelling leverde minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) de Ruimte voor de Rivier-projecten bij Zwolle op, na vier jaar van werkzaamheden. » Download het persbericht

Cortenoever en Voorsterklei weer voor agrariërs en bewoners

Rijkswaterstaat en Waterschap Vallei en Veluwe gaven op 15 juni Cortenoever en Voorsterklei symbolisch terug aan de agrariërs en bewoners. Na tien jaren van planvorming, ontwerpkeuze, procedures en realisatie zijn de werkzaamheden voor de dijkverleggingen zo goed als afgerond en keert de rust in beide gebieden terug. » Download het persbericht

Nieuwe dijk als tribune voor ontpolderde Munnikenland

Het Munnikenland bij Slot Loevestein kan bij hoge waterstanden op de Waal meestromen met de rivier en draagt daarmee bij aan een hogere waterveiligheid. Donderdag 9 juni sloten minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en dijkgraaf Roelof Bleker van Waterschap Rivierenland de werkzaamheden aan dit Ruimte voor de Rivierproject af. Het 550 hectare grote gebied is grotendeels teruggebracht naar de situatie van voor de inpoldering. Hiervoor is de oude rivierdijk afgegraven en een nieuwe ‘superdijk’ aangelegd. Deze dijk dient ook als vluchtplaats voor runderen en paarden op het moment dat het nieuwe natuurgebied overstroomt. » Download het persbericht

Meer ruimte voor de Lek vergroot waterveiligheid

Vandaag hebben Rijkswaterstaat en de provincie Utrecht samen Ruimte voor de Lek opgeleverd. Ruimte voor de Lek is een schakel in de 34 Ruimte voor Rivier projecten in Nederland die zorg dragen voor de veiligheid van vier miljoen inwoners. De opbrengst van dit project is meer waterveiligheid voor de bewoners van het gebied rond Nieuwegein en Vianen, nieuwe natuur, mooie uitzichtpunten, extra wandelroutes, een vissteiger en een ruiterroute. De oplevering van het project is afgesloten met de voordracht van het gedicht ‘Rivierverruiming’ door de Utrechtse dichter Ingmar Heytze.

» Bekijk het persbericht

Verlaagde kribben en nieuwe langsdam in de Waal officieel opgeleverd

Op het traject tussen Nijmegen en Gorinchem zijn 462 kribben verlaagd en er is een 10 kilometer lange langsdam gebouwd. Hierdoor wordt extreem hoog water sneller afgevoerd naar zee.  Dit Ruimte voor de Rivier project draagt bij aan de waterveiligheid van bewoners in het rivierengebied.

» Download het persbericht

Middeleeuws koggeschip succesvol gelicht uit IJssel bij Kampen

Het 15e-eeuwse koggeschip in de IJssel bij Kampen is vandaag succesvol gelicht. Dit heeft Rijkswaterstaat vanmiddag bekend gemaakt. De lichting van het schip, waar sinds de ontdekking ervan in 2012 hard aan is gewerkt, is gevolgd door ruim 1000 belangstellenden en nationale en internationale media die bijeen kwamen bij de Koggewerf in Kampen.

» Download het persbericht

Grootste waterberging van Nederland klaar voor gebruik

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft vandaag de waterberging Volkerak-Zoommeer in gebruik genomen. Het Volkerak-Zoommeer kan tijdens stormvloed op zee, gesloten stormvloedkeringen én een hoge waterstand op de rivieren worden ingezet als opvang van overtollig rivierwater. Deze waterberging kan 200 miljoen kuub extra water opvangen. Hiermee worden extreme hoogwaterstanden op het Hollands Diep, Haringvliet en het Spui  verlaagd en wordt het omliggende gebied beter beschermd tegen overstroming.

» Download het persbericht

Minister Schultz en burgemeester Bruls halen duim uit de dijk

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en burgemeester Bruls van Nijmegen haalden vandaag een levensgrote duim uit een dijk als symbool voor het feit dat de Waal bij Nijmegen meer ruimte heeft gekregen. Hierdoor daalt de waterstand bij hoogwater met 34 centimeter. Het project Ruimte voor de Waal Nijmegen is een van de omvangrijkste en meest in het oog springende projecten die gerealiseerd zijn in het kader van het landelijke waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. Door de maatregel is de kans op overstroming voor Nijmegen en het gebied stroomopwaarts nu en in de nabije toekomst veel kleiner geworden.

» Download het persbericht