Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

Eindevaluatie Ruimte voor de Rivier aangeboden aan Tweede Kamer

Op 22 maart jl. heeft minister Cora van Nieuwenhuizen Wijbenga de eindevaluatie Ruimte voor de Rivier aangeboden aan de Tweede Kamer.

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 8 februari 2017 besloten de procedure die leidt tot beëindiging van de grootprojectstatus van het project ‘Ruimte voor de Rivier’ in gang te zetten. In dat kader heeft de commissie de Minister van I&W verzocht een eindevaluatie op te stellen. De Minister concludeert uit de eindevaluatie dat Ruimte voor de Rivier een succesvol verlopen programma is. Het programma heeft haar doelstelling behaald, binnen het toegekende budget en binnen de vooraf ingeschatte tijd.

De eindevaluatie is door een onafhankelijk adviesbureau uitgevoerd.

Hoofdconclusie

Ruimte voor de Rivier is een programma dat is opgesteld naar aanleiding van de extreem hoge waterstanden  in 1993 en 1995. Het is de verwachting dat de maatgevende rivierafvoeren zullen toenemen. Het kabinet heeft er met Ruimte voor de Rivier voor gekozen de vereiste veiligheid zoveel mogelijk te bereiken door het nemen van maatregelen die voorkomen dat de hoogwaterstanden steeds verder stijgen. Dit betekent dat het accent verschoof van dijkverbetering naar rivierverruiming, waarbij zowel buitendijkse als binnendijkse maatregelen zijn ingezet. Dit bracht een gedeeltelijke herinrichting van het rivierengebied met zich mee.

Het programma Ruimte voor de Rivier kende naast de hoogwaterveiligheidsdoelstelling ook de doelstelling dat de ruimtelijke kwaliteit moest verbeteren

Ruimte voor de Rivier is uitgevoerd in een intensieve samenwerking tussen rijk en regionale overheden.

Uit de eindevaluatie blijkt dat het programma haar doelstellingen, binnen het toegekende budget (€ 2,3 mld) en binnen de van tevoren opgestelde planning heeft behaald.

Trots

Bij de recente hoogwatersituatie van begin 2018 hebben de opgeleverde projecten hun werking getoond. De Minister is zich ervan bewust dat er ook mensen zijn, van wie het leven drastisch is veranderd door het programma, omdat zij hun huizen en/of (landbouw)bedrijven hebben moeten opgeven of aanpassen. Hun particuliere belangen hebben moeten wijken voor het algemeen belang. De overheid heeft hen, zoveel als mogelijk, hiervoor gecompenseerd.

Zij vindt verder dat Ruimte voor de Rivier een toonbeeld van hoe samenwerking tussen overheden, met participatie van bewoners en met marktpartijen tot doelgerichte projectrealisatie kan leiden met de beoogde maatschappelijk meerwaarde als resultaat. De opstellers van de eindevaluatie hebben opgemerkt dat ze in alle interviews een gevoel van bijzondere trots hebben geconstateerd. Mensen zijn trots en enthousiast dat ze aan dit programma hebben meegewerkt.

Het rivierengebied is door uitvoering van het programma veiliger geworden en economisch, ecologisch en landschappelijk versterkt. Er is meerwaarde gecreëerd voor bewoners, recreanten, bedrijfsleven en natuur.

Ga zelf ook eens kijken

Waterveiligheid en Nederland zijn nooit af. De diverse inhoudelijke, procesmatige en beheersmatige ervaring uit het project, wordt actief verspreid binnen en buiten het ministerie en binnen en buiten de watersector, o.a. via conferenties en documentatie op websites.. De Minister bevordert dat de opgedane kennis uit het programma de weg vindt in de nieuwe water- en andere programma’s. Dat zal zij bijvoorbeeld komend jaar doen bij de bestuurlijke afspraken over de Lange Termijn Ambitie Rivieren, waarin Rijk en regio samen uitwerking geven aan de voorkeurstrategie rivieren (samenspel dijkversterking en rivierverruiming) uit het Deltaprogramma.  

Het is zeer de moeite waard de projecten van Ruimte voor de Rivier met eigen ogen te gaan zien. Dat is boeiend bij hoogwatersituaties, als de maatregelen hun werking laten zien. Ook onder gewone omstandigheden is de kwaliteitsverbetering die tot stand is gebracht de moeite van het bezichtigen en beleven waard. 

 

De evaluatie en deelevaluaties van Ruimte voor de Rivier zijn te vinden op:
http://publicaties.minienm.nl/documenten/eind-en-deelevaluaties-programma-s-ruimte-voor-de-rivier-en-zandmaas-grensmaas