Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

LAATSTE NIEUWS JULI 2017

Werkzaamheden voor doorgaande vaarverbinding Reevediep gereed

Riettransplantatie doorgaande vaarverbinding Reevediep

Het Drontermeer heeft er drie nieuwe rieteilandjes bij. Daarnaast is een extra geul en een nieuwe rietkraag aangelegd. BWO uit Oosterwolde heeft de werkzaamheden uitgevoerd als onderaannemer van aannemerscombinatie Isala Delta. De maatregelen zijn bedoeld om de vaargeul van het Reevediep volledig bevaarbaar te maken. Het nieuw aangelegde riet moet de bestaande rietoever aan de oostzijde van het Drontermeer ter hoogte van de tunnel van de Hanzelijn afschermen van het vaarverkeer dat gebruik gaat maken van de vaargeul van het Reevediep.


Begin januari is BWO gestart met de werkzaamheden. Alles is op alles gezet om het werk zo snel mogelijk uit te voeren. Van zonsopkomst tot zonsondergang en ook op zaterdagen is doorgewerkt. Met deze inzet is het, ondanks een vorstperiode, gelukt om het werk eind februari te voltooien. Daardoor hoeft geen gebruik te worden gemaakt van de wijziging van de vergunning Wet natuurbescherming die het mogelijk maakt om – onder voorwaarden – tot uiterlijk 15 april door te werken. Voor de rietvogels Grote karekiet en Roerdomp zou het langer doorwerken geen effect hebben gehad omdat de Grote karekiet pas vanaf eind april in ons land arriveert, de Roerdomp pas vanaf medio april gaat broeden en er bovendien geen broed- of baltshabitat binnen verstoringsafstand van de aanleglocatie aanwezig is.


De drie nieuwe rieteilandjes overlappen elkaar, de onderwatertaluds lopen in elkaar over en het riet is ook op een deel van deze taluds geplant. Daardoor lijkt het alsof de eilandjes aan elkaar vastzitten. De nieuwe rieteilandjes en de rietkraag zijn aangelegd met rietplaggen die gewonnen zijn bij eiland Reve. Door het ontplaggen van delen van de verlande oever van eiland Reve, heeft het water op een aantal plekken weer vrij spel gekregen. Dit creëert nieuwe mogelijkheden voor de groei van vitaal waterriet, wat de kwaliteit van het leefgebied voor beschermde rietvogels als Roerdomp en Grote karekiet ten goede komt. BWO heeft voor het steken van plaggen een speciale machine ontwikkeld. In totaal zijn ruim 1900 plaggen getransplanteerd. Het nieuwe riet wordt tijdelijk beschermd tegen ganzenvraat door een raster van linten en gaas.


Binnen het Reevediep wordt ruim 350 hectare nieuwe natte natuur aangelegd. In 2014 is de eerste 8 hectare nieuw rietmoeras direct ten noorden van de tunnel van de Hanzelijn aangelegd. In 2017 is dit rietmoeras “ecologisch functioneel” verklaard voor Roerdomp en Grote karekiet. Dit nieuwe rietmoeras is qua oppervlakte al aanzienlijk veel groter en van betere kwaliteit dan hetgeen door de aanleg en het recreatieve gebruik van Reevediep, inclusief het gebruik van de doorgaande vaarverbinding,  aangetast en verstoord wordt.


Eind 2015 oordeelde de Raad van State dat vaarrecreatie binnen een afstand van 150 meter van de rietlanden bij het aansluitpunt met het Drontermeer niet toegestaan is omdat de Raad van State er niet van overtuigd is dat verstorende effecten op rietvogels hier voldoende voorkomen worden. Het gaat om verstoring van potentieel foerageergebied van de Roerdomp. Verstoring van broedgebied van de Roerdomp of Grote karekiet is niet aan de orde. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat verstoring van dit potentiële foerageergebied van de Roerdomp niet optreedt. De verwachting is dat het getransplanteerde riet na het groeiseizoen van 2018 voldoende, dat wil zeggen minimaal 2 meter, hoog is om deze effecten te voorkomen. De bedoeling is om de vaarverbinding Reevediep op 1 april 2019 in gebruik te nemen. Tegen de nieuwe besluiten die de doorgaande vaarverbinding mogelijk maken loopt nog een beroepsprocedure bij de Raad van State. De Werkgroep Zwartendijk en de Natuurvereniging IJsseldelta hebben beide beroep aangetekend tegen deze besluiten.


Eindevaluatie Ruimte voor de Rivier aangeboden aan Tweede Kamer

Op 22 maart jl. heeft minister Cora van Nieuwenhuizen Wijbenga de eindevaluatie Ruimte voor de Rivier aangeboden aan de Tweede Kamer.

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 8 februari 2017 besloten de procedure die leidt tot beëindiging van de grootprojectstatus van het project ‘Ruimte voor de Rivier’ in gang te zetten. In dat kader heeft de commissie de Minister van I&W verzocht een eindevaluatie op te stellen. De Minister concludeert uit de eindevaluatie dat Ruimte voor de Rivier een succesvol verlopen programma is. Het programma heeft haar doelstelling behaald, binnen het toegekende budget en binnen de vooraf ingeschatte tijd.

De eindevaluatie is door een onafhankelijk adviesbureau uitgevoerd.

» Lees verder


Minister I&W slaat eerste paal voor Reevesluis

Met het heien van de eerste paal zette minister Cora van Nieuwenhuizen vanmorgen de uitvoering in gang van de bouw van de nieuwe Reevesluis in het Drontermeer. Dit is één van de vier projecten, waarmee de waterveiligheidsopgave en gebiedsontwikkeling in de regio IJsseldelta in 2022 wordt afgerond.
Rijkswaterstaat heeft bij het ontwerp en de bouw van de Reevesluis voor duurzame maatregelen gekozen  op het gebied van energie, klimaat en hergebruik van materialen. Door slim ontwerpen besparen we energie en CO2. Op termijn is het de bedoeling dat  de sluis volledig energieneutraal wordt. Bij de gekozen bouwmethode is aanzienlijk minder beton nodig omdat de bodem van de sluis niet onderheid wordt en de wanden van de sluis in staal worden uitgevoerd. Ook  wordt gebruik gemaakt van gerecycled beton. Bovendien is het bedieningsgebouw volledig circulair. Mocht RWS op termijn overgaan naar centrale bediening, dan kunnen alle onderdelen van dit gebouw elders worden hergebruikt.

» Lees het volledige persbericht