Spring direct naar de hoofdnavigatie, de zoekfunctie of de inhoud

LAATSTE NIEUWS

Werkzaamheden voor doorgaande vaarverbinding Reevediep gereed

Riettransplantatie doorgaande vaarverbinding Reevediep

Het Drontermeer heeft er drie nieuwe rieteilandjes bij. Daarnaast is een extra geul en een nieuwe rietkraag aangelegd. BWO uit Oosterwolde heeft de werkzaamheden uitgevoerd als onderaannemer van aannemerscombinatie Isala Delta. De maatregelen zijn bedoeld om de vaargeul van het Reevediep volledig bevaarbaar te maken. Het nieuw aangelegde riet moet de bestaande rietoever aan de oostzijde van het Drontermeer ter hoogte van de tunnel van de Hanzelijn afschermen van het vaarverkeer dat gebruik gaat maken van de vaargeul van het Reevediep.


Begin januari is BWO gestart met de werkzaamheden. Alles is op alles gezet om het werk zo snel mogelijk uit te voeren. Van zonsopkomst tot zonsondergang en ook op zaterdagen is doorgewerkt. Met deze inzet is het, ondanks een vorstperiode, gelukt om het werk eind februari te voltooien. Daardoor hoeft geen gebruik te worden gemaakt van de wijziging van de vergunning Wet natuurbescherming die het mogelijk maakt om – onder voorwaarden – tot uiterlijk 15 april door te werken. Voor de rietvogels Grote karekiet en Roerdomp zou het langer doorwerken geen effect hebben gehad omdat de Grote karekiet pas vanaf eind april in ons land arriveert, de Roerdomp pas vanaf medio april gaat broeden en er bovendien geen broed- of baltshabitat binnen verstoringsafstand van de aanleglocatie aanwezig is.


De drie nieuwe rieteilandjes overlappen elkaar, de onderwatertaluds lopen in elkaar over en het riet is ook op een deel van deze taluds geplant. Daardoor lijkt het alsof de eilandjes aan elkaar vastzitten. De nieuwe rieteilandjes en de rietkraag zijn aangelegd met rietplaggen die gewonnen zijn bij eiland Reve. Door het ontplaggen van delen van de verlande oever van eiland Reve, heeft het water op een aantal plekken weer vrij spel gekregen. Dit creëert nieuwe mogelijkheden voor de groei van vitaal waterriet, wat de kwaliteit van het leefgebied voor beschermde rietvogels als Roerdomp en Grote karekiet ten goede komt. BWO heeft voor het steken van plaggen een speciale machine ontwikkeld. In totaal zijn ruim 1900 plaggen getransplanteerd. Het nieuwe riet wordt tijdelijk beschermd tegen ganzenvraat door een raster van linten en gaas.


Binnen het Reevediep wordt ruim 350 hectare nieuwe natte natuur aangelegd. In 2014 is de eerste 8 hectare nieuw rietmoeras direct ten noorden van de tunnel van de Hanzelijn aangelegd. In 2017 is dit rietmoeras “ecologisch functioneel” verklaard voor Roerdomp en Grote karekiet. Dit nieuwe rietmoeras is qua oppervlakte al aanzienlijk veel groter en van betere kwaliteit dan hetgeen door de aanleg en het recreatieve gebruik van Reevediep, inclusief het gebruik van de doorgaande vaarverbinding,  aangetast en verstoord wordt.


Eind 2015 oordeelde de Raad van State dat vaarrecreatie binnen een afstand van 150 meter van de rietlanden bij het aansluitpunt met het Drontermeer niet toegestaan is omdat de Raad van State er niet van overtuigd is dat verstorende effecten op rietvogels hier voldoende voorkomen worden. Het gaat om verstoring van potentieel foerageergebied van de Roerdomp. Verstoring van broedgebied van de Roerdomp of Grote karekiet is niet aan de orde. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat verstoring van dit potentiële foerageergebied van de Roerdomp niet optreedt. De verwachting is dat het getransplanteerde riet na het groeiseizoen van 2018 voldoende, dat wil zeggen minimaal 2 meter, hoog is om deze effecten te voorkomen. De bedoeling is om de vaarverbinding Reevediep op 1 april 2019 in gebruik te nemen. Tegen de nieuwe besluiten die de doorgaande vaarverbinding mogelijk maken loopt nog een beroepsprocedure bij de Raad van State. De Werkgroep Zwartendijk en de Natuurvereniging IJsseldelta hebben beide beroep aangetekend tegen deze besluiten.


Eindevaluatie Ruimte voor de Rivier aangeboden aan Tweede Kamer

Op 22 maart jl. heeft minister Cora van Nieuwenhuizen Wijbenga de eindevaluatie Ruimte voor de Rivier aangeboden aan de Tweede Kamer.

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 8 februari 2017 besloten de procedure die leidt tot beëindiging van de grootprojectstatus van het project ‘Ruimte voor de Rivier’ in gang te zetten. In dat kader heeft de commissie de Minister van I&W verzocht een eindevaluatie op te stellen. De Minister concludeert uit de eindevaluatie dat Ruimte voor de Rivier een succesvol verlopen programma is. Het programma heeft haar doelstelling behaald, binnen het toegekende budget en binnen de vooraf ingeschatte tijd.

De eindevaluatie is door een onafhankelijk adviesbureau uitgevoerd.

» Lees verder


Minister I&W slaat eerste paal voor Reevesluis

Met het heien van de eerste paal zette minister Cora van Nieuwenhuizen vanmorgen de uitvoering in gang van de bouw van de nieuwe Reevesluis in het Drontermeer. Dit is één van de vier projecten, waarmee de waterveiligheidsopgave en gebiedsontwikkeling in de regio IJsseldelta in 2022 wordt afgerond.
Rijkswaterstaat heeft bij het ontwerp en de bouw van de Reevesluis voor duurzame maatregelen gekozen  op het gebied van energie, klimaat en hergebruik van materialen. Door slim ontwerpen besparen we energie en CO2. Op termijn is het de bedoeling dat  de sluis volledig energieneutraal wordt. Bij de gekozen bouwmethode is aanzienlijk minder beton nodig omdat de bodem van de sluis niet onderheid wordt en de wanden van de sluis in staal worden uitgevoerd. Ook  wordt gebruik gemaakt van gerecycled beton. Bovendien is het bedieningsgebouw volledig circulair. Mocht RWS op termijn overgaan naar centrale bediening, dan kunnen alle onderdelen van dit gebouw elders worden hergebruikt.

» Lees het volledige persbericht

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld wint Betonprijs 2017

De hoogwatergeul Veessen-Wapenveld van Waterschap Vallei en Veluwe heeft in de categorie Natte Waterbouw de Betonprijs 2017 gewonnen. Juryvoorzitter Han Westelaken was vol lof: ‘Dit soort ingenieuze constructies leidt tot prachtige landschappelijke ingrepen. Hierdoor krijgt het civieltechnische begrip kunstwerk ineens zijn poëtische betekenis.’ Vertegenwoordigers van Waterschap Vallei en Veluwe,  Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier, aannemers Combinatie IJsselweide (Boskalis & Van Hattum en Blankevoort) en architect ZUS namen de prestigieuze prijs gister in ontvangst.

 

 

 

 

»

Conserverings-besluit IJsselkogge getekend

Op 10 februari 2016 is onder grote publieke belangstelling de IJsselkogge van de bodem van de IJssel vlak voor de oude haven van Kampen gelicht.

Het koggeschip werd in 2012 ontdekt bij werkzaamheden aan de IJssel in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier bij Kampen. Zou het schip in de IJssel blijven liggen, dan zou dat de doorstroming te veel beperken en de scheepvaartveiligheid negatief kunnen beïnvloeden. » Lees verder


Ruimte voor de Rivier wint Bijhouwerprijs

Vandaag, vrijdag 29 september heeft het waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier de Bijhouwersprijs 2017 in ontvangst genomen. De Bijhouwerprijs, een prestigieuze prijs voor landschapsarchitectuur, omvat een geldbedrag van € 25.000,– en wordt eens in de drie jaar uitgereikt. Volgens de vakjury van de Bijhouwerprijs is de wijze waarop -het verlangen naar ruimtelijke kwaliteit- in de projecten van Ruimte voor de Rivier is verankerd, een goed voorbeeld voor organisaties die met vergelijkbare opgaven te maken hebben of krijgen. “Dankzij Ruimte voor de Rivier staat ruimtelijke kwaliteit niet meer ter discussie”.

» lees hier het persbericht

28 augustus 2017: start verlaging kade Scherpekamp

28 augustus start aannemer Martens en Van Oord met het verlagen van kade Scherpekamp, gelegen in de uiterwaarden van het Pannerdensch Kanaal in Doornenburg. Door de kade te verlagen kan bij hoogwater het water makkelijker de uiterwaarden doorstromen dan nu. Zo loopt de waterstand niet onnodig hoog op en wordt het rivierengebied veiliger. Het werk is naar verwachting in oktober 2017 gereed.

» Lees het bericht hier verder

Startsein aanleg Reevesluis in het Drontermeer

Door het Reevediep, de nieuwe waterverbinding (bypass) tussen de IJssel en het Drontermeer, wordt vanaf 2022 in extreme omstandigheden het hoogwater van de IJssel sneller afgevoerd via het Drontermeer en het Vossemeer naar het IJsselmeer. Om dit te realiseren nemen het Rijk, de provincie Overijssel, de provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland de komende jaren vier nieuwe maatregelen om het gebied rond Kampen beter te beschermen tegen hoogwater. Minister Schultz van Haegen heeft de projectbeslissing voor de eerste maatregel genomen. Ze geeft daarmee het startsein voor de bouw van de Reevesluis, één van vier maatregelen.

» Lees hier het persberciht

Parels Ruimte voor de Rivier

Bijna alle Ruimte voor de Rivier-projecten zijn afgerond. Een terugblik op een aantal parels: Boven van links naar rechts: Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, Ruimte voor de Waal. Midden van links naar rechts: Dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei, Ruimte voor de Rivier Zwolle, Rivierverruiming Overdiepse Polder. Onder van links naar rechts: Uiterwaardvergraving en dijkverlegging Munnikenland, Ontpoldering Noordwaard, Ruimte voor de Rivier Deventer.

Damdoorbraak verbindt Waal met Millingerwaard

Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken heeft gisteren met een graafmachine een grote dam bij de Waal doorbroken. Daardoor kan rivierwater vrij een nieuw gegraven drie kilometer lange stroombaangeul het natuurgebied Millingerwaard van Staatsbosbeheer instromen. Dit is een mijlpaal voor de waterveiligheid van de Waal én de natuurontwikkeling ten oosten van Nijmegen. De wilde riviernatuur is hier van ongekende internationale kwaliteit, met een soortenrijkdom die enorm toeneemt, zowel op het land als in het water.