Maatregelen

In het programma Ruimte voor de Rivier worden negen verschillende soorten maatregelen toegepast om de rivieren meer ruimte te geven. In overleg met de betrokkenen onderzoeken we per project wat de meest geschikte verruimingstechniek is. Op onze projectenpagina's ziet u in een oogopslag welke maatregel we gebruiken bij het project dat u bekijkt. In Lent bijvoorbeeld is dijkverlegging de beste oplossing.

Hoe krijgt de rivier meer ruimte?

 

Zomerbedverlaging

De rivierbedding wordt verdiept door een bodemlaag af te graven. De rivierbodem komt daardoor dieper te liggen waardoor er meer ruimte voor het water is.

Zomerbedverlaging

Dijkverbetering

Op een aantal plaatsen waar rivierverruiming geen optie is, wordt de dijk versterkt.

Dijkverbetering

Kribverlaging

Kribben zorgen ervoor dat de rivier op zijn plaats blijft en de juiste diepte houdt. Door de kribben te verlagen, kan het rivierwater sneller worden afgevoerd.

Kribverlaging

Waterberging

Bij een uitzonderlijke combinatie van een gesloten stormvloedkering en grote rivierafvoeren richting de zee, doet het Volkerak-Zoommeer dienst als tijdelijke waterberging.

Waterberging

Hoogwatergeul

Een hoogwatergeul is een bedijkt gebied met een in- en een uitlaat. Het is een aftakking van een rivier om een deel van het rivierwater via een andere route af te kunnen voeren.

Hoogwatergeul

Uiterwaardvergraving

Door het afgraven van delen van de uiterwaard krijgt de rivier bij hoogwater meer ruimte.

Uiterwaardvergraving 

Dijkverlegging

Door dijken landinwaarts te verleggen, worden de uiterwaarden breder en krijgt de rivier meer ruimte.

Dijkverlegging

Ontpoldering

De dijk aan de rivierzijde van een polder wordt verder landinwaarts verlegd, zodat de rivier bij hoogwater het gebied in kan stromen.

Ontpoldering

Verwijderen van obstakels

Door obstakels in het rivierbed te verwijderen of aan te passen, kan het rivierwater sneller worden afgevoerd.

Obstakelverwijdering