Kwaliteitsteam

Het kwaliteitsteam Ruimte voor de Rivier, het Q-team, geeft gevraagd en ongevraagd advies over de ruimtelijke kwaliteit bij Ruimte voor de Rivier. Met het programma Ruimte voor de Rivier wil het kabinet het rivierengebied beschermen tegen overstromingen én de ruimtelijke kwaliteit verbeteren. Het Q-team richt zich op het tweede doel: het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Wanneer het programma Ruimte voor de Rivier gereed is, moet het rivierengebied dus niet alleen veiliger maar ook mooier en bruikbaarder zijn.

Issuu Q-Team 2009-2011Het meest recente jaarverslag van het Q-team over de periode 2009 - 2011 is te downloaden via Issuu of vraag een exemplaar aan bij het Q-team (zie contactgegevens links op de pagina)

 

Over het Q-team

De centrale regie van de uitvoering van de Ruimte voor de Rivier ligt in handen van het programmabureau Ruimte voor de Rivier. Om de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in de plannen te borgen, heeft de directie ervoor gekozen te werken met een kwaliteitsteam: op 19 oktober 2006 heeft de Directeur-Generaal Water van destijds het ministerie van Verkeer en Waterstaat het Q-team geïnstalleerd. Dit team van vijf onafhankelijke deskundigen adviseert op tevoren vastgelegde momenten de initiatiefnemers en realisatoren van de afzonderlijke maatregelen en is voortdurend gesprekpartner van de programmadirectie met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit. Deze manier van werken is niet nieuw in Nederland: onder andere voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en voor het Groene Hart bestaan ook kwaliteitsteams. 

Samenstelling

Het Q-team voor het programma Ruimte voor de Rivier bestaat uit:

  • Eric Luiten, landschapsarchitect en voorzitter, Rijksadviseur voor Landschap en Water
  • Frans Klijn, fysisch geograaf
  • Maurits de Hoog, stedenbouwkundige
  • Dick de Bruin, rivierkundige
  • Sjef Jansen, ecoloog 

Werkwijze

Het Q-team maakt zelf geen plannen. Het team bezoekt de projecten om van gedachten te wisselen over het behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit in relatie tot waterveiligheid. Vrijwel alle projecten hebben de planfase doorlopen en bevinden zich nu - in 2014 - in het realisatiestadium. Om scherp te krijgen waar nog inspanningen nodig zijn ten behoeve van ruimtelijke kwaliteit, vinden er zogenaamde Uitvoeringsbezoeken ruimtelijke kwaliteit plaats waar Q-teamleden aan deelnemen. Aan het eind, bij de oplevering, komt het team een laatste keer langs bij de projecten om daarna een definitief Eindoordeel ruimtelijke kwaliteit op te stellen.

Tot nu toe verschenen drie jaarverslagen: 2006-2007; 2008 en 2009-2011. In de jaarverslagen geeft het Q-team haar ervaringen en lessen weer die de afgelopen jaren zijn opgedaan. Deze ervaringen, of liever tips, spelregels en aanbevelingen voor een mooi en bruikbaar rivierenlandschap, kunnen zo ten dienste komen van de Ruimte voor de Rivierprojecten en andere ruimtelijke programma's en projecten.

Documenten

Bekijk de PDF met  Adobe Reader